Tijdelijke maatregelen PFAS Regio Twente

November 21, 2019
1728 keer bekeken

Op 8 juli is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie ingesteld. Hierdoor zijn de grondverzetsmogelijkheden sterk beperkt en is het grondverzet gestagneerd.

De gemeenten in Twente hebben aanvullend op het Tijdelijk handelingskader een memo opgesteld met daarin tijdelijke maatregelen om de grondverzetsmogelijkheden ten opzichte van het tijdelijk handelingskader te verruimen. De maatregelen zijn beschreven in onderstaande memo. De memo is vastgesteld door alle Twentse gemeenten, met uitzondering van Almelo.

Update 29 november
Op 29 november 2019 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie geactualiseerd. Hierbij zijn de achtergrondwaarden verhoogd naar 0,8 µg/kg d.s. voor alle individuele PFAS (met uitzondering van PFOS) en 0,9 µg/kg d.s. voor PFOS.

Na overleg met de Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen hanteert de Omgevingsdienst Twente het tijdelijke beleid zoals beschreven in de memo bij het beoordelen van meldingen met betrekking tot grondverzet (Bbk-meldingen) en overige toepassingen van grond (bijv. toepassen grond bij BUS-saneringen). Daarbij worden de toetswaarden vervangen door de achtergrondwaarden zoals genoemd in het geactualiseerde Tijdelijk handelingskader. De achtergrondwaarden gelden bij toepassing boven én onder grondwaterniveau. Voor toepassing in grondwaterwaterbeschermingsgebieden blijft de waarde van 0,1 µg/kg.d.s van kracht voor alle genoemde stoffen.

In onderstaande tabel zijn de vervallen en actuele toetswaarden aangegeven.

 

Memo Twentse gemeenten

(toetsingswaarden zijn vervallen)

Geactualiseerd handelingskader

(actuele toetsingswaarden)

PFOA

0,4 µg/kg d.s

0,8 µg/kg d.s.

PFAS (uitgezonderd PFOS)

0,1 µg/kg d.s.

0,8 µg/kg d.s.

PFOS

0,6 µg/kg d.s.

0,9 µg/kg d.s.

GenX

0,1 µg/kg d.s

0,8 µg/kg/d.s

Images

Added files

Cookie settings